Postępowanie: ZP.271.1.2021.ZK Renowacja i zabezpieczenie struktury murów Zamku Królewskiego w Chęcinach Etap Trzeci, w ramach zadania pn. „Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp,   

Informujemy iż postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej