Zaproszenie do składania ofert - renowacja dziedzińca górnego

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie projektu na „Renowacje dziedzińca górnego Zamku Królewskiego w Chęcinach”.

PLIKI:

 

 

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu na wymianę nawierzchni na dziedzińcu górnym Zamku Królewskiego w Chęcinach. Inwestycja polegać będzie na zdemontowaniu obecnej nawierzchni wraz z przekazaniem jej Zamawiającemu oraz położenie nowej dostosowanej do natężonego ruchu turystycznego. Typ nawierzchni pozostaje do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym.
Punkty realizacji zamówienia:

  • opracowanie mapy do celów projektowych
  • opracowanie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  • wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami instytucji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
  • wykonanie kosztorysów inwestorskich
  • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót


Opracowanie projektu należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej + CD.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Zamek Królewski w Chęcinach, 26-060 Chęciny, ul. Małogoska 7, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 308 00 48. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Grzegorz Pierzak.

3. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia – 100 dni od daty otrzymania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywanie tego typu opracowań.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybór oferty nastąpi na podstawie najniższej ceny.
6. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach 26-060 Chęciny ul. Małogoska 7, osobiście, pocztą, przesłać e-mailem w terminie do dnia 09.02.2018 r. Oferta winna być sporządzona na„Formularzu oferty cenowej" (Zał. nr 1 )
7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

ZNAJDZIESZ NAS

ZAPRASZAMY DO:

 

LOGO CIT PNG 

REKOMENDACJE

zamek

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek